Quy định về thông báo phát hành hóa đơn

Quy định về thông báo phát hành hóa đơn

Ngày đăng: 08/03/2021 03:24 PM

1. Căn cứ pháp luật quy định mới nhất 2019

Căn cứ theo các điều khoản của luật pháp quy định.

Theo Khoản 1 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:

“Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp”

Theo khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC ban hành ngày 27/04/2017 (Sửa đổi, bổ sung Khoản 4, Điều 9, Thông tư 39/2014/TT-BTC):

“4. Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn …..”

Theo khoản 2, Điều 1, Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ cuối điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung theo TT 26/2015/TT-BTC):

“Điều 1….

Sửa đổi, bổ sung khổ cuối điểm b khoản 1 Điều 8 như sau:

“Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in. Thủ trưởng cơ quan thuế phải chịu trách nhiệm về việc không có ý kiến bằng văn bản trả lời doanh nghiệp.”

=> Như vậy:

Từ ngày Thông tư 37/2017/TT-BTC có hiệu lực (Ngày 12/06/2017) thì chậm nhất 02 ngày trước khi sử dụng hoá đơn bên bán sẽ phải lập Và gửi thông báo phát hành hoá đơn

Lưu ý

Nếu hoá đơn mua, được cấp tại cơ quan thuế thì không cần làm thông báo phát hành hoá đơn và không phải gửi hoá đơn mẫu cho cơ quan thuế.

Nếu DN làm thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu.

2. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn

Hồ sơ thông báo bao gồm:

Thông báo phát hành hóa đơn theo Mẫu TB01/AC ( Ban hành theo thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015).

Nội dung ghi trên Thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

+ Tên đơn vị, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, kỹ hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành

+ Ngày lập, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị

Hóa đơn mẫu:

Là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và có chữ Mẫu trên tờ hóa đơn

Quyết định của cơ quan Thuế về việc cho Doanh Nghiệp sử dụng hóa đơn( háo đơn đặt in, hóa đơn điện tử)

Tag Từ Khóa : Dịch vụ kế toán tphcm, thành lập công ty, khai báo thuế.....

Công ty giải pháp văn phòng thông minh   Địa chỉ: 270/2 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty giải pháp văn phòng thông minh   Điện thoại: 0936 004 336

Công ty giải pháp văn phòng thông minh   Email: cuongtranktkt@gmail.com

Công ty giải pháp văn phòng thông minh   Website: http://vanphongthongminh.vn/